Councilors

As of April. 2024

 • Hirotoshi AKANE
 • Satoshi ASANO
 • Kenji ADACHI
 • Hisashi ANAYAMA
 • Ryo ANDO
 • Mari IIDA
 • Takeshi IZAWA
 • Noriaki ISHIGAMI
 • Tadashi ITOH
 • Tsuyoshi ITO
 • Kaoru INOUE
 • Akira INOMATA
 • Toshio IMAI
 • Masako IMAOKA
 • Makoto UEDA
 • Yumi UMEDA
 • Etsuko OHTA
 • Yoshimasa OKAZAKI
 • Keiko OGATA
 • Kumiko OGAWA
 • Kiyokazu OZAKI
 • Kiyonori KAI
 • Kochi KAKIMOTO
 • Anna KAKEHASHI
 • Atsuhiko KATO
 • Yuki KATO
 • Hideshi KANEKO
 • Hiroaki KAWAGUCHI
 • Mayumi KAWABE
 • Hitoshi KANDORI
 • Takeshi KANNO
 • Min GI
 • Masahiko KUSHIDA
 • Toshiya KUNO
 • Mitsuru KUWAMURA
 • Mami KOUCHI
 • Hiroko KOKOSHIMA
 • Kinji KOBAYASHI
 • Tsubasa SAITO
 • Yukie SAEGUSA
 • Shigeru SATAKE
 • Junko SATO
 • Norihiro SATO
 • Hiroshi SATOH
 • Tomoya SANO
 • Osamu SAWAMOTO
 • Junko SHINOZUKA
 • Makoto SHIBUTANI
 • Kazumoto SHIBUYA
 • Akihito SHIMOI
 • Toshiyuki SHODA
 • Norimitsu SHIRAI
 • Akihiko SUGIYAMA
 • Masumi SUZUI
 • Masami SUZUKI
 • Satoshi SUZUKI
 • Shugo SUZUKI
 • Shinji TAKASU
 • Satoru TAKAHASHI
 • Naofumi TAKAHASHI
 • Miwa TAKAHASHI
 • Yoshiro TANI
 • Tetsuya TSUKAMOTO
 • Noriko TSUCHIYA
 • Munehiro TERANISHI
 • Takuya DOI
 • Yuki TOMONARI
 • Takeshi TOYODA
 • Kaoru TOYODA
 • Aya NAIKI
 • Hirofumi NAGAI
 • Mika NAGAIKE
 • Shunji NAKATSUJI
 • Yutaka NAKAHARA
 • Akiko NAKAMURA
 • Jihei NISHIMURA
 • Fumiko NINOMIYA
 • Takahisa NOTO
 • Hirofumi HATAKEYAMA
 • Shimmo HAYASHI
 • Morimichi HAYASHI
 • Daisuke HIBI
 • Akihiro HIRATA
 • Kae FUJISAWA
 • Toshihisa FUJIWARA
 • Satoshi FURUKAWA
 • Toru HOSHIYA
 • Toshihiko MAKINO
 • Saori MATSUO
 • Kohei MATSUSHITA
 • Masahiro MATSUMOTO
 • Izumi MATSUMOTO
 • Katsuhiro MIYAJIMA
 • Hiroto MIYATA
 • Yuichi MURAKAMI
 • Takayasu MOROKI
 • Yuzo YASUI
 • Yuko YAMAGUCHI
 • Shotaro YAMANO
 • Masanao YOKOHIRA
 • Tsuyoshi YOSHIKAWA
 • Katsuhiko YOSHIZAWA
 • Toshinori YOSHIDA
 • Yumi WAKO
 • Takeshi WATANABE