JTP Scientific Awards 2018

JTP Best-Paper-of-the-Year Award
Title Pathophysiological analyses of skeletal muscle in obese type 2 diabetes SDT fatty rats
Author Yusuke Kemmochi, Takeshi Ohta, Yu Motohashi, Akihiro Kaneshige, Sohei Katsumi, Kochi Kakimoto, Yuzo Yasui, Akiko Anagawa-Nakamura, Kaoru Toyoda, Eriko Taniai-Riya, Akemi Takahashi, Toshiyuki Shoda, Takahisa Yamada
Journal Journal of Toxicologic Pathology 31: 113-123, 2018
JTP Excellent-Young-Investigator's-Paper-of-the-Year Award
Title Imaging mass spectrometry for toxicity assessment: a useful technique to confirm drug distribution in histologically confirmed lesions
Author Akane Kashimura, Kouji Tanaka, Hiroko Sato, Hidefumi Kaji, Masaharu Tanaka
Journal Journal of Toxicologic Pathology 31: 221-227, 2018
JTP Best-Case-Report-of-the-Year Award
Title Spontaneous malignant myoid thymoma in an aged female Fischer 344 rat
Author Yoshitaka Katoh, Tsuyoshi Ito, Yuko Shimada, Aya Ohnuma-Koyama, Naofumi Takahashi, Yoshimasa Okazaki, Atsushi Shiga, Maki Kuwahara, Toshinori Yoshida, Takanori Harada The Institute of Environmental Toxicology
Journal Journal of Toxicologic Pathology 31: 135-139, 2018
JTP Achievement Award
Title Green Tea Extract-induced Acute Hepatotoxicity in Rats
Author Yuko Emoto, Katsuhiko Yoshizawa*, Yuichi Kinoshita, Michiko Yuki, Takashi Yuri, Yutaka Yoshikawa, Kazutoshi Sayama, Airo Tsubura
Journal Journal of Toxicologic Pathology 27: 163-174, 2014
JTP Incentive Award
Yuko Ono , Akane Kashimura , Yoshitaka Katoh , Hiroyuki Kuroda , Shizuka Konishi , Shin-Ichi, Chisada , Young-Man Cho , Takuma Tsuchiya , Tomoharu Naito , Hikaru Mitori , Shota Yoshida